Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LILLADECOR

Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z Lilladecor.pl, serwisu należącego do firmy Gabriela Węgiel PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E-MAGAZO z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Słoneczników 73/47, 42 – 606 Tarnowskie Góry, Polska, NIP: 6451717482, REGON: 278247191, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry.

§ 1.

[DEFINICJE]

 1. Sklep – sklep internetowy lilladecor.pl prowadzony przez Gabriela Węgiel PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E-MAGAZO, firmę zarejestrowaną Tarnowskich Górach, przy ul. Słoneczników 73/47, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, pod numerem NIP: 6451717482. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Sklepie, należy przez to rozumieć również firmę Gabriela Węgiel PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E-MAGAZO.

 2. Przedmiot - rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w Sklepie.

 3. Producent – twórca artykułów stanowiących przedmiot sprzedaży w Sklepie.

 4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu.

 5. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 6. Zarejestrowany użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poprawnie przeszła proces rejestracji w Sklepie i ma możliwość kupowania przedmiotów.

 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Kupujący - zarejestrowany Użytkownik, podejmujący działania zmierzające do nabycia przedmiotu w Sklepie.

 9. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 12. Sprzedaż - procedura prowadząca do sprzedaży, czyli do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym (Zarejestrowanym Użytkownikiem) a Sprzedającym (Sklep). Sprzedaż przeprowadzana jest on-line, poprzez serwis: lilladecor.pl, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2.

[WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU]

 

 1. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Użytkownik musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Sklepu pod opieką prawnego opiekuna.

 4. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowość danych, podanych przy rejestracji, utrzymanie w tajemnicy hasła niezbędnego do zalogowania się w Sklepie oraz za wszelakie działania powstałe poprzez jego konto.

 5. Użytkownik w żaden sposób nie może przekazać, czy też odsprzedać swojego konta innemu Użytkownikowi.

 6. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bądź działania na szkodę Sklepu, konto może zostać zablokowane bądź usunięte.

 7. Rejestrując się w Sklepie, Użytkownik potwierdza, iż rozumie oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.

 9. Wszystkie podane na stronie internetowej www.lilladecor.pl ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

§ 3.

[REJESTRACJA]

 

 1. Użytkownik oświadcza, że swoje dane podaje dobrowolnie.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Aby zarejestrować Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : imię, nazwisko oraz adres mailowy.

 4. W procesie składania zamówienia Użytkownik podaje pełny adres, na który powinny być wysłane zamówione przedmioty.

 5. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowej aktualizacji. Za skutki podania nieaktualnych danych odpowiada Użytkownik.

 6. Dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie polskim prawem, a w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

 7. Rejestrując się, Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep, w celu rejestracji, obsługi sprzedaży, polepszenia jakości świadczonych usług, a także w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 8. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, bądź zaprzestania ich przetwarzania.

 9. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres mailowy: biuro@lilladecor.pl.

 10. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

§ 4.

[ZASADY ZAKUPÓW]

 

 1. Sklep internetowy Lilladecor prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko za pośrednictwem strony internetowej: www.lilladecor.pl, po uprzedniej rejestracji Użytkownika w systemie Sklepu.

 2. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Kupujący akceptuje fakt, iż część oferowanych przez Sklep produktów jest wykonywanych ręcznie, lub są drukowane w niewielkich seriach, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawionej oferty.

 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Podana cena w zależności od produktu zawsze obejmuje wykonanie projektu oraz nadruk.

 5. Każde złożone zamówienie otrzymuje swój numer, który Kupujący jest zobowiązany podać przy każdym kontakcie ze Sklepem. W przeciwnym wypadku korespondencja Kupującego zostanie odrzucona i nie będzie brana pod uwagę przez Sklep.

 6. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania formularza zamówienia będą niepełne lub błędne.

§ 5.

[WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY]

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza rejestracji w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.

 2. Podczas zakupów produktów personalizownych, Kupujący przekazuje wszelkie potrzebne dane, które Sklep aktualizuje w zakupionym projekcie i w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania danych, przesyła Kupującemu projekt do akceptacji.

 3. Realizacja zamówienia następuje po poinformowaniu Sklepu przez Kupującego, za pomocą poczty elektronicznej, o zaakceptowaniu ostatecznej wersji projektu graficznego oraz tekstu. Zaakceptowany przez Kupującego i wydrukowany przez Sklep projekt nie podlega reklamacji. Całościowy koszt związany z ponownym drukiem ponosi Kupujący.

 4. Sklep nie ingeruje w informacje podane przez Kupującego na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności nie poprawia błędów ortograficznych ani odmian gramatycznych podanego tekstu.

 5. Sklep nie przyjmuje rezygnacji z zamówienia po wykonaniu i przesłaniu projektów do akceptacji.
 6. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 9 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sklep ostatecznej akceptacji przesłanego projektu artykułu. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienie w powyższym terminie z przyczyn niezależnych, Sklep poinformuje o tym Zamawiającego wraz z podaniem nowego terminu realizacji zamówienia.

 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 8. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 6.

[PŁATNOŚCI]

 

 1. Zapłata jest zawsze sumą kwoty za zakupione produkty i koszt wysyłki.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

  b) Płatności elektroniczne

  • mTransfer – mBank
  • Inteligo – PKO BP
  • Bank Pekao
  • Bank PKO – IKO
  • Bank PKO- IPKO
  • Bank Pekao- PeoPay
  • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
  • Bank Zachodni WBK
  • BNP PARIBAS
  • Pocztowy24
  • Deutsche Bank
  • SGB Bank SA
  • GET IN BANK
  • Credit Agricole
  • ING
  • BNP PARIBAS eBGŻ
  • Raiffeisen Bank Polska
  • Eurobank
  • Millennium BANK
  • BOŚ Bank
  • Citi Bank Handlowy
  • Alior Bank
  • PBS Bank
  • NET – Bank Express
  • Toyota Bank
  • PLUS Bank
  • Płatności BLIK
   oraz
  • karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
 3. Koszty związane ze zleceniem przelewu za zamówienie ponosi Kupujący - również w przypadku zamówień opłacanych przelewem z zagranicznych banków. Kwota wpływającą na konto Sklepu musi być równa kwocie określonej w zamówieniu.

 4. W tytule przelewu należy podać nadany przez Sklep numer zamówienia. W przeciwnym wypadku nie nastąpi realizacja zamówienia do czasu, aż Kupujący nie skontaktuje się ze Sklepem i nie wyjaśni tytułu dokonanej wpłaty.

 5. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nie zostanie dokonana wpłata należności, Sklep wezwie Kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, do dokonania wpłaty w terminie 7 dni roboczych, a po bezskutecznym upływie tego terminu od umowy odstąpi, przesyłając Kupującemu pocztą elektroniczną stosowne oświadczenie.

 6. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§ 7.

[PRZESYŁKA]

 1. Wysyłka zamówionych artykułów jest dokonywana w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.

 2. Wysyłający dokłada najwyższej staranności w zapakowanie zamówionych artykułów.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za czas doręczenia przesyłek (który jest uzależniony od działalności przewoźników: Inpost oraz firmy kurierskiej).

 4. Przesyłek za pobraniem nie wysyła się.

 5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się za stronie Sklepu w zakładce: Wysyłka.

 

§ 8.

[ZWROTY I REKLAMACJE]

 1. Zgodnie z prawem Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

  • Zwracany przedmiot nie może być uszkodzony.

  • Zwracany przedmiot nie może nosić żadnych śladów użycia.

  • Zwracany przedmiot nie mogą być niekompletny.

  • O chęci zwrotu Kupujący musi poinformować Sklep, za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż 10 dni od otrzymania przesyłki. E-mail informujący o chęci zwrotu musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, nr Zamówienia, nazwę Przedmiotu i nr konta bankowego Kupującego, na które ma zostać dokonany zwrot środków.

  • Zwracane przedmioty należy odesłać na adres nadawcy. Ryzyko i koszty związane ze zwrotem ponosi Kupujący zwracający przedmiot. Przedmiot musi być odesłany niezwłocznie po zgłoszeniu chęci zwrotu.

  • Zwrot należy wysłać odpowiednio zabezpieczony, przesyłką poleconą. Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.

  • Jeżeli wraz z przedmiotem dostarczony był paragon, to musi on zostać odesłany wraz z przedmiotem. Jeżeli faktura, to kupujący ma obowiązek załączyć podpisaną fakturę korygującą.

  • Zwrot pieniędzy odbywa się przelewem na konto bankowe Kupującego. Sklep zwraca pieniądze niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki ze zwrotem. Sklep wykonuje przelewy wyłącznie na konta w polskich bankach.

  • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

 2. Zwrotowi w trybie określonym w pkt 1, nie podlegają:

  • Artykuły wykonane na zamówienie (indywidualne, o właściwościach określonych przez Kupującego).

  • Przedmioty uszkodzone.

  • Przedmioty używane.

  • Przedmioty, w których na życzenie Kupującego dokonano zmian: np. materiałów, czy też rozmiaru.

  • Przedmioty które Kupujący chciałby zwrócić po upływie 10 dni od daty ich otrzymania.

 3. Kupujący może dokonać reklamacji otrzymanych artykułów, jeżeli stwierdzi ich wadliwość lub niezgodność ze złożonym zamówieniem (w trybie reklamacji Kupujący nie może żądać dokonania zmian i poprawek w zaakceptowanym wzorze oraz w podanej przez Kupującego treści tekstu). W celu dokonania Reklamacji Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem podając imię, nazwisko Kupującego, nr Zamówienia, nazwę Przedmiotu i dokładny opis stwierdzonej wady.

 4. Sklep w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poinformuje Kupującego o sposobie jej rozpatrzenia.

 5. W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Inpost lub DPD procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem Inpost lub DPD. Reklamacje rozpatrywane będą więc jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności pracownika Inpost lub DPD.
  W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem innego doręczyciela niż Inpost lub DPD mają zastosowanie procedury reklamacyjne odpowiednie dla danej firmy spedycyjnej.
  W przypadku niedotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy), wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) przedmiotu ponosi Kupujący.

 6. Kupujący po rezygnacji z wykonywanej usługi w trakcie jej wykonywania, otrzymuje zwrot środków pomniejszony o 25% od wartości zamówionych produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie.

 

§ 9.

[OCHRONA POUFNOŚCI]

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sklep Lilladecor.

 2. Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Dlatego z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniając możliwie najlepszą ochronę powierzonych danych.

 3. Sklep szczególnie zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych.

 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 8. Sklep wykorzystuje adresy IP internautów odwiedzających strony Sklepu w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do analiz statystycznych.

 

§ 10.

[KLAUZULA INFORMACYJNA]

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż administratorem danych osobowych Kupującego jest Gabriela Węgiel PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E-MAGAZO, adres e-mail: biuro@lilladecor.pl tel. 730 330 082 („Administrator”). W sprawach ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Zofią Szczepaniak, e-mail: biuro@lilladecor.pl tel. 730 330 082

 1. Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie się odbywać w poniższych celach w oparciu o poniższe podstawy prawne.
  a) w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń woli Klienta, jako realizacji praw osób korzystających z usług świadczonych przez Administratora, korzystania z portalu i nabywania produktów sprzedawanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
  b) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
  c) w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),
  d) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizacji zawartej umowy na dostawy – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO (wykonanie umowy, wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora).
  e) w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych produktów w oparciu także o uwagi na ich temat i zainteresowania Klientów, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  g) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  h) w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Klientów, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda;
  i) w celu oferowania Klientowi bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda;

 2. Powierzone dane nie będą przekazywane do krajów trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 3. Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane:
  a) w celach opisanych w pkt (1) w lit. a.-c. i f. powyżej przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub dochodzenia roszczeń przez Ciebie określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego;
  b) w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt (1) lit. d powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych;
  c) w celach opisanych w pkt (1) lit. e, g powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej;
  d) w celach opisanych w pkt (1) lit. h. – i. powyżej przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że wcześniej cofniesz zgodę na przetwarzanie danych w tym zakresie;

 4. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, kurierskich, księgowych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie i dystrybucję i wysyłkę produktów, prowadzenie kampanii marketingowych, przygotowanie i dystrybucję newslettera oraz właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

 5. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

 6. Jeżeli Klient uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będzie mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.

 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy nabycia produktów i ich dostarczenia. Brak podania danych osobowych będzie powodował niemożliwość świadczenia usług lub sprzedaży/dostarczenia produktów w ww. zakresie (nie dotyczy celów opisanych w pkt (1) lit. h i i powyżej.

 8. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały profilowaniu.

 

§ 11.

[PRAWA AUTORSKIE]

 

 1. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do elementów graficznych Sklepu, w tym do logo "Lilladecor" i innych elementów layoutu strony przysługują Sklepowi. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych należących do Sklepu za wyjątkiem sytuacji szczególnych, kiedy Sklep wyrazi pisemną zgodę na ich wykorzystanie.

 2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie chronione są prawami autorskimi.

 

§ 12.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl